ALGEMENE VOORWAARDEN
Bedrijfsinformatie Robotmaaier.com, is een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop onderhoud en service van robotmaaiers.

Onze ervaren medewerkers kunnen desgewenst gepast advies geven voor de aankoop producten. U kunt hiervoor bellen of gebruik maken van het contact formulier op onze website.

Bank en KvK Financiële informatie Robotmaaier.com:

Rabobank rekeningnummer: NL21RABO0302999353

BTW nummer: NL002293747B84

KvK nummer: 60508612

Artikel 1: Algemeen Op alle aanbiedingen van Robotmaaier.com zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Naast deze algemene voorwaarden kan Robotmaaier.com aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Robotmaaier.com

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van de orderbevestiging van Robotmaaier.com via e-mail, internet of anderszins. Robotmaaier.com heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 3: Offertes De prijsvermeldingen van Robotmaaier.com zijn geen offerte. Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Artikel 4: Aanbiedingen Alle op de website van Robotmaaier.com vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan. Robotmaaier.com behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 5: Prijzen Alle prijzen op de website van Robotmaaier.com zijn inclusief 21% BTW. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de website van Robotmaaier.com onder voorbehoud van type of drukfouten. Robotmaaier.com heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is. De producten van Robotmaaier.com worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Artikel 6: Afbeeldingen Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 7: Betaling Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via iDeal, creditcard of via overboeking vooraf op onze rekening. Levering op rekening is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen nader overeengekomen wordt. Voor het geval dat Robotmaaier.com een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Robotmaaier.com verschuldigd van 2,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend. Robotmaaier.com is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Robotmaaier.com hiertoe is overgegaan zal de incasso maatschappij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de koper. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 8: Verzending De producten reizen voor risico van Robotmaaier.com. De koper draagt het risico van de producten vanaf het moment van ontvangst. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door de pakketdienst opgeslagen. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Robotmaaier.com. Robotmaaier.com is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Robotmaaier.com hiertoe is overgegaan zal de incasso maatschappij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen bij de koper.

Artikel 9: Levering Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen zeven werkdagen. Mocht de levertijd de zeven werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. Volgens de wet Koop op afstand bedraagt de maximum levertijd 30 dagen tenzij anders overeengekomen met Robotmaaier.com. Indien de levertijd niet haalbaar is, stelt Robotmaaier.com de consument hier tijdig van op de hoogte en biedt de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds vooruitbetaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen door Robotmaaier.com teruggestort te worden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10: Garantie Robotmaaier.com staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. Op geleverde producten wordt in de regel twaalf, vierentwintig of zesendertig maanden garantie verleend tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten afhankelijk van het merk en type te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking met de factuur te retourneren naar Robotmaaier.com of een daartoe aangewezen reparatie servicecenter. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zullen deze gebreken kosteloos worden verholpen.
Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: – indien de koper de producten heeft verwaarloosd. – indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Robotmaaier.com zijn verricht. – bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende producten of onheilen. – indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. – indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires. – indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud Het eigendom van geleverde producten door Robotmaaier.com wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 12: Handelsmerk De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Robotmaaier.com afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 13: Aansprakelijkheids-beperking Robotmaaier.com aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product. Robotmaaier.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Artikel 14: Overmacht Indien Robotmaaier.com door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts-situatie dit rechtvaardigt. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Robotmaaier.com als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Robotmaaier.com zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15: Ontbinding Indien de koper zijn verplichtingen jegens Robotmaaier.com niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Robotmaaier.com te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Robotmaaier.com het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Robotmaaier.com is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Robotmaaier.com schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Robotmaaier.com verrichte prestaties, en heeft Robotmaaier.com onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties. Ten aanzien van de wet Koop op afstand geldt voor particuliere afnemers dat zij een wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 7 dagen na levering mogen gebruiken om ongebruikte en in onbetwistelijke verkoopbare staat afgenomen producten te kunnen retourneren voor het volledige aanschafbedrag.

Artikel 16: Arbitrage Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Robotmaaier.com zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Artikel 17: Afkoelingsperiode Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Robotmaaier.com retourneren, conform de door Robotmaaier.com verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 18: Herroepingsrecht bij levering van diensten Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Robotmaaier.com bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Retourzendingen die ongefrankeerd verstuurd zijn, worden niet geaccepteerd. De gebruiker zal na ontvangst van de zaak het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen retourneren en/of de eventuele financieringsovereenkomst ontbinden. Betaalinformatie U kunt bij ons op de volgende manieren betalen: iDEAL Met iDEAL kunt u veilig en snel online betalen via de vertrouwde internetbankieren omgeving van uw eigen bank. Voorbeeld Wilt u een voorbeeld zien van het betalen met iDEAL? Kijk dan op betaalvoorbeeld Ideal
Kosten iDEAL Wanneer u gebruikt maakt van betalen met iDEAL brengen wij hiervoor 1 euro in rekening. Deze kosten zijn wij verschuldigd aan onze bank om gebruik te kunnen maken van deze dienst. Wanneer u echter een bestelling doet van meer dan 150 euro komen deze kosten te vervallen. Verwerking Wanneer u betaald met iDEAL krijgen wij hier direct een bericht van. Vervolgens controleren wij altijd de betaling aan de hand van het factuurnummer waarna wij uw betaling bevestigen. Betaling mislukt? Indien uw betaling met iDEAL is mislukt, ontvangen wij hier eveneens bericht van. Uw bestelling blijft open staan en wij verzoeken u in dit geval vriendelijk het totaalbedrag van uw bestelling alsnog over te maken middels een eigen overschrijving naar bankrekening NL21RABO0302999353 onder vermelding van het betreffende factuurnummer. Vooruitbetalen U kunt er bij ons voor kiezen om uw bestelling te per vooruitbetaling te betalen. Hiervoor betaald u geen extra betaalkosten zoals bij het gebruik van iDEAL. Houd er rekening mee dat een de overboektijd per vooruitbetalen één tot drie werkdagen kan duren en vermeld altijd het factuurnummer bij uw overboeking. Verzenden en levertijd Bestelde producten die op voorraad zijn, worden normaal gesproken dezelfde werkdag verzonden en de volgende dag bij u thuis afgeleverd. Uiteraard onder voorwaarde dat het totaalbedrag van uw bestelling voldaan is. Wanneer wij de bestelde artikelen niet op voorraad hebben, maar onze leverancier wel, dan kunt u rekenen op een levertijd van ongeveer 4 tot 7 werkdagen. Heeft de leverancier het product ook niet op voorraad dan kan de levertijd variëren van enkele werkdagen tot enkele weken. De aangegeven levertijden op de website dienen ter indicatie en deze kunt u dus ook het beste aanhouden. U kunt altijd uw orderstatus controleren via de website of contact met ons opnemen onze klantenservice.
Annuleren en retourneren Annuleren Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kostenloos. Annuleert u de bestelling, nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren. Indien Robotmaaier.com reeds een betaling van u heeft ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan u terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht (mits u de bestelling aan de deur weigert en ongeopend laat meenemen door de bezorger). Retourneren/Afkoelperiode U heeft een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Zie voor meer informatie artikel 17 van onze algemene voorwaarden. Wilt u de gehele bestelling retourneren? Reeds in ontvangst genomen artikelen dient u terug te sturen naar onderstaand retouradres. Robotmaaier.com zal de gehele aankoopsom, inclusief de berekende verzendkosten aan u terugstorten. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor uw rekening. Ook bij het retourneren van een deel van uw bestelling zijn de verzendkosten voor uw rekening. De aankoopsom van het door u geretourneerde deel van de bestelling zal aan u worden teruggestort. Verzendkosten worden in dat geval niet gerestitueerd. Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan Robotmaaier.com kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail of post. U dient hierbij in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden. Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Robotmaaier.com heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 30 dagen aan u terugbetaald.

Retouradres:

Robotmaaier.com